Εγκύκλιος Οδηγιών κατάρτισης ταμειακού προγραμματισμού έτους 2022 & διενέργεια συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Εγκύκλιος Οδηγιών κατάρτισης ταμειακού προγραμματισμού έτους 2022 & διενέργεια συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αρ. Πρωτ.: οικ. 2 /141620/ΔΛΤΠ - 28.12.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Εγκύκλιος Οδηγιών για την κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού οικονομικού έτους 2022 και τη διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης".

Όπως αναφέρεται και στην εν λόγω εγκύκλιο, οι Φ.Γ.Κ. διενεργούν ταμειακό προγραμματισμό, βάσει των σχετικών οδηγιών του Γ.Λ.Κ., προκειμένου να προσδιορίσουν το ακριβές ύψος των ταμειακών τους αναγκών καθώς και τη διαμόρφωση των ταμειακών τους διαθεσίμων. Με τον ταμειακό προγραμματισμό που διενεργούν οι Φορείς, προσδιορίζεται για το τρέχον οικονομικό έτος το ακριβές ύψος των ταμειακών τους αναγκών, η χρηματοδότηση αυτών και η διαμόρφωση των ταμειακών τους διαθεσίμων τόσο σε λογαριασμούς του Σ.Λ.Θ. όσο και σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Σ.Λ.Θ. Οι προϊστάμενοι των Γ.Δ.Ο.Υ. έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την ορθή τήρηση και λειτουργία του ταμειακού προγραμματισμού για τους εποπτευόμενους Φορείς αρμοδιότητάς τους. Η κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ο ταμειακός προγραμματισμός καλύπτει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό των Φορέων και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με τα απολογιστικά στοιχεία και την επικαιροποίηση των προβλέψεων. 

Εγκύκλιος Οδηγιών κατάρτισης ταμειακού προγραμματισμού έτους 2022 & διενέργεια συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους Φ.Γ.Κ. για τον ταμειακό τους προγραμματισμό και τη διενέργεια συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα