Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη διενέργεια self test

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη διενέργεια self test

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμενόμενη Εγκύκλιος για τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τη Μ. Δευτέρα 26/04/2021.

Τονίζεται δε, η υποχρεωτική διενέργεια self test για τους
α) υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Ο.Τ.Α.,
β) απασχολούμενους στις πάσης φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας,
γ) υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και
δ) δικαστικούς υπαλλήλους, 
εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους

Διευκρινίζεται επιπλέον, πως κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 19 έως 25 Απριλίου 2021, οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού (self test) ή διαγνωστικού (rapid test ή PCR) ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οποιαδήποτε ημέρα εντός της εβδομάδας αυτής.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία, ενώ σε περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι υπάλληλοι που έχουν υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι πριν την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας, μετά τη διενέργεια του ελέγχου επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών (taxisnet),εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος του ελέγχου. 

Σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα του ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά από τον απασχολούμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Τα βήματα της διαδικασίας εισόδου και γνωστοποίησης του αποτέλεσματος παρέχονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο.

Τέλος, γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο του Πάσχα.