Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. περί της κατάργησης των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. περί της κατάργησης των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.πρωτ.:86921/2023 Εγκύκλιος 1160 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163)".

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου:
Καταργούνται/ λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 τα δημοτικά ν.π.δ.δ. και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 27 (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), της παρ. 8 του άρθρου 29 (δημοτικά περιφερειακά θέατρα) και της παρ. 1 του άρθρου 52 του εν λόγω νόμου (δυνατότητα εξαίρεσης από τις καταργήσεις νομικών προσώπων των άρθρων 27 και 29, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 52).
Καταργούνται αυτοδικαίως την 29η .6.2024 οι σχολικές επιτροπές των δήμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία (31 η .12.2023) διαπιστώνεται η κατάργηση των ΝΠΔΔ και η λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Από τις διατάξεις περί κατάργησης των δημοτικών ν.π.δ.δ. δεν θίγονται τα Δημοτικά Ιδρύματα, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που συστήνονται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 226 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5056/2023).