Εκκίνηση του Β' κύκλου κινητικότητας έτους 2022

Εκκίνηση του Β' κύκλου κινητικότητας έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081/οικ.15906 - 07.10.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2022".

Στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι φορείς που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ήτοι:
α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και
β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2023 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί .

Η διαδικασία του Β΄ κύκλου κινητικότητας 2022, η οποία αφορά μόνον στους προαναφερόμενους φορείς, πραγματοποιείται με διαδικασία ανάλογη του Α΄ κύκλου κινητικότητας.

Κατά την πρώτη αυτή φάση υποβολής αιτημάτων εκ μέρους των φορέων, η αιτιολογία για την κάλυψη των εν λόγω αιτημάτων με μετάταξη ή απόσπαση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2, 3 και 4 του άρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: α) υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων (παρ. 2), β) τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο / ειδικότητα που αφορά στο αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο / ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος (παρ. 3) και γ) το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά στον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και στην αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης (παρ. 4).

Ενόψει των ανωτέρω, ο Β΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2022 εκκινεί για όλους τους φορείς με την υποβολή αιτημάτων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2022 και ολοκληρώνεται: α) η πρωτογενής καταχώριση από όλους τους φορείς (π.χ. Υπουργεία, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Δικαστήρια κλπ.) που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήματα για τις υπηρεσίες τους, έως και τις 20 Οκτωβρίου 2022 και β) ο τελικός έλεγχος και η οριστική υποβολή των αιτημάτων τόσο για τους εποπτεύοντες όσο και για τους εποπτευόμενους φορείς, που πραγματοποιείται από τους εποπτεύοντες φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.