Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

Διευκρινιστική Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά  με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Για όσους φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, η οποία προβλεπόταν να έχει διενεργηθεί έως τέλος Δεκεμβρίου 2020, ισχύουν τα εξής: 
  • για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής του Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
  • Ως εκ τούτου η έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ για την ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε, ως προς την δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει επιλέξει ο αρμόδιος φορέας. 
  • Η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να προσδιοριστεί το αργότερο έως και τις 30/6/2021.
  • Βάσει της καθορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προσδιορίζονται αντιστοίχως και οι σχετικές προθεσμίες για ενέργεια, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της ΚΥΑ για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.
Στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλεται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής στους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν από τις οικείες εφορευτικές επιτροπές για την διενέργεια των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία.