Ενημέρωση αναφορικά με τη διακριτή παρακολούθηση δαπανών covid-19 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Ενημέρωση αναφορικά με τη διακριτή παρακολούθηση δαπανών covid-19 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Σύμφωνα με την υπ' Αρ.πρωτ.:2/188030/ΔΠΓΚ - 20/12/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,  από 01/01/2023 παύει να ισχύει η αριθμ. 2/17012/ΔΠΓΚ/15.4.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ) εγκύκλιος για τη μηνιαία και σωρευτική καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού. Η εν λόγω υποχρέωση εξακολουθεί να ισχύει για το Υπουργείο Υγείας και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Για τυχόν μεμονωμένα αξιοσημείωτα γεγονότα, η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) θα αιτείται τη δημιουργία σχετικής αναφοράς δαπανών από τον εμπλεκόμενο φορέα.