Ενημέρωση για την υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2022

Ενημέρωση για την υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 22125 - 05.04.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2022.".

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», υπενθυμίζεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το α΄ τρίμηνο του 2022, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω του αρχείου «ARREARS202203_», το αργότερο μέχρι την 15η .04.2022.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι στον πίνακα «02. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ» έχουν επέλθει μικρής κλίμακας μεταβολές, για τις οποίες δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις στον πίνακα «04.ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ» του αρχείου.


Ενημέρωση για την υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2022

Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την υποχρέωση υποβολής αναλυτικής κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το α΄ τρίμηνο του 2022.

Διαβάστε περισσότερα