Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 25787/27-03-2023 Εγκύκλιος 359 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων".

Με την παρούσα εγκύκλιο, υπενθυμίζεται ότι την 31η.12.2022 έληξε ο θεσμός της υποχρεωτικής παροχής διοικητικής υποστήριξης των δήμων. Ειδικότερα, την 31η.12.2022 έληξε η προθεσμία παράτασης της υποχρεωτικής παροχής διοικητικής υποστήριξης σε δήμους που δεν είχαν επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατ΄ εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, κατ΄ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136), όλοι οι δήμοι της χώρας ασκούν αυτοδύναμα, χωρίς υποχρεωτική παροχή διοικητικής υποστήριξης, τις αρμοδιότητες που τους απονεμήθηκαν το έτος 2011, όπως περιγράφονται στην περ. α΄ της παρ. 1 του  άρθρου 95 του ν. 3852/2010 και όπως ισχύουν σήμερα, στη βάση του εξελισσόμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δράση και τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα εγκύκλιο, διευκρινίζονται βασικά βήματα μετάβασης στην αυτοδύναμη άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.
Επισημαίνεται ότι οι δήμοι, για την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επιμέρους αρμοδιότητες, οφείλουν να συνεργάζονται με τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία, τα οποία έχουν την ευθύνη συντονισμού άσκησης των επιμέρους δημόσιων πολιτικών.

Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. τα βασικά βήματα μετάβασης στην αυτοδύναμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, κατόπιν λήξης της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης.

Διαβάστε περισσότερα