Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.:66660/2023 Εγκύκλιος 866 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών".

Με διατάξεις του ν.5046/2023 (Α΄ 137) “Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α΄125) και β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α΄ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις” ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Ειδικότερα:
1. Παρατείνονται έως την 31η.3.2024:
− η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α΄134),
− η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017,
− η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς την πλήρη συμμόρφωση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο περιεχόμενο του ως άνω διατάγματος.
Η μη συμμόρφωση, ωστόσο, των σταθμών προς τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες ορίζουν τις υποχρεώσεις τους, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η .3.2024, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, όπως αυτή έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017.

2. Ορίζεται  προθεσμία υποχρεωτικής αποστολής στο Υπουργείο Εσωτερικών πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή βεβαίωσης έναρξης μελέτης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων υποχρεούνται να αποστείλουν, έως την 1η.9.2023, στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών είτε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, είτε βεβαίωση μηχανικού για την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της αναγκαίας για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας μελέτης για τους λειτουργούντες δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επισημαίνονται δε τα κάτωθι:
- Η αποστολή των ζητηθέντων στοιχείων αφορά όλους τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε λειτουργούν εντός της υπηρεσίας σας είτε εντός νομικών προσώπων σας (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.).
− Η αρμόδια υπηρεσία του κάθε Δήμου οφείλει να αποστείλει τα ζητηθέντα στοιχεία (ήτοι πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή βεβαίωση μηχανικού περί έναρξης εκπόνησης μελέτης) για όλους τους δημοτικούς σταθμούς της χωρικής της αρμοδιότητας. Μεμονωμένα στοιχεία σταθμών ή από αναρμόδια υπηρεσία (π.χ. δημοτικός σταθμός) δεν θα καταχωρίζονται.
− Η αποστολή των στοιχείων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ», το οποίο χρησιμοποιείτε για την κοινή αλληλογραφία του εκάστοτε φορέα, στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στοιχεία τα οποία θα αποστέλλονται με email ή χωρίς σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα μνημονεύονται επακριβώς τα συνημμένα στοιχεία, δεν θα καταχωρίζονται.
− Από το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο του δήμου θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια:
➢ Το σύνολο των σταθμών χωρικής του αρμοδιότητας ανά κατηγορία (παιδικοί, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί)
➢ Η επωνυμία του κάθε σταθμού, όπως προκύπτει από την απόφαση αδειοδότησης, η οποία εύλογο είναι ότι θα πρέπει να αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή στη σχετική βεβαίωση του μηχανικού.
➢ Το τυχόν σύνολο των σταθμών, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή δεν έχει εκκινήσει διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας μελέτης.


Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ενημερωτική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βάσει του π.δ.99/2017.

Διαβάστε περισσότερα