Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 38218/02-05-2023 Εγκύκλιος 518 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023".

Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις κρίσιμες ημερομηνίες που συνδέονται με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τα άρθρα 105 και 121 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) και τα άρθρα 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) ειδικά για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Επομένως, η παρούσα εγκύκλιος αντικαθιστά στο σύνολό της την εγκύκλιο αριθ. 765/91030/30.12.2022 (Α.Δ.Α.: 6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ) με θέμα: «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023» και ενσωματώνει στο περιεχόμενό της την εγκύκλιο αριθ. 291/21712/14-03-2023 (ΑΔΑ:ΡΔΒ146ΜΤΛ6-ΑΓΞ) με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023».
Περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για το σύνολο των κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, πρόκειται να παρασχεθούν με την κύρια εκλογική εγκύκλιο που θα εκδοθεί ενόψει των δημοτικών εκλογών της 8 ης Οκτωβρίου 2023. Σημειώνεται ότι, έως την έκδοση της αναφερόμενης ως άνω εγκυκλίου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στις εγκύκλιες οδηγίες για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (12/α.π. 24344/3.4.2019, Α.Δ.Α.: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ), για να αναζητήσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των κωλυμάτων που ταυτίζονται κατά περιεχόμενο με αυτά του άρθρου 10 του ν. 4804/2021.