Ενημέρωση ΥΠ.ΕΝ. για τα ΣΦΗΟ

Ενημέρωση ΥΠ.ΕΝ. για τα ΣΦΗΟ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:οικ.ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/47219/1803 - 12.05.2022 Έγγραφο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: "Ενημέρωση για τα ΣΦΗΟ".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα του εγγράφου:
" Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση για την σύνταξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) πέραν της 30.06.2022 ημερομηνία που θα πρέπει ο Δήμος να έχει υποβάλλει στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ τα στοιχεία παραδοτέα σύμφωνα με τις διατάξεις Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142)» (ΦΕΚ 1390 Β’)."