Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις μεταβολές που επέφερε ο Ν.5027/2023 σε θέματα προσωπικού

Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις μεταβολές που επέφερε ο Ν.5027/2023 σε θέματα προσωπικού

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758 - 20/03/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 48)".

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τις διατάξεις του Ν.5027/2023 και τις αλλαγές που επέφερε σε:
- Θέματα Κινητικότητας Προσωπικού (Συνυπηρέτηση τριτέκνων και πολυτέκνων, Μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών, Μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή)
- Θέματα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Υπαλλήλων (Μέτρα για εργαζομένους με αναπηρία, Νομιμοποίηση Ελληνικού Δημοσίου για προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων σε περίπτωση απεργίας, Άδεια λόγω θανάτου τέκνου, Απονομή Ηθικής Αμοιβής Επαίνου, Ειδική Άδεια Λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών)
- Θέματα Προσλήψεων Προσωπικού (Προγραμματισμός Προσλήψεων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης)
- Θέματα Προσοντολογίου - Κλαδολογίου