Ενημερωτική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις διατάξεις του Ν.5027/2023

Ενημερωτική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις διατάξεις του Ν.5027/2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.:21712/14-03-2023 Εγκύκλιος  291 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν. 5027/2023".

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5027/2023 (Α΄48) αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
➢ Άρθρο 45 – Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
➢ Άρθρο 47 - Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας - Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.
➢ Άρθρο 57 - Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 64 ν. 4954/2022.
➢ Άρθρο 58 - Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021.