Εντοπισμός σφαλμάτων στις αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γ΄ τριμήνου του 2021.

Εντοπισμός σφαλμάτων στις αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γ΄ τριμήνου του 2021.

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 75175 - 14.10.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εντοπισμός σφαλμάτων στις αναλυτικές καταστάσεις των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021."

Παρατίθεται ως κατωτέρω το κείμενο του εγγράφου:
' Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :
Α) από τον έλεγχο των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το γ΄τρίμηνο του 2021 που έχουν υποβληθεί έως σήμερα στην υπηρεσία μας προκύπτει ότι:
• Έχει επιλεχθεί ο λόγος «03. Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί με υπαιτιότητα φορέα χρηματοδότησης» χωρίς να αναγράφονται στη στήλη των διευκρινίσεων τα στοιχεία του φορέα χρηματοδότησης, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η απόφαση και η ημερομηνία ένταξης και η ημερομηνία του αιτήματος εκταμίευσης του ποσού προς τον φορέα χρηματοδότησης. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις αναγράφεται είτε ότι ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί το αίτημα εκταμίευσης είτε ότι εκκρεμεί η εκταμίευση είτε η στήλη έχει μείνει κενή.

• Έχει επιλεχθεί ο λόγος «02. Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί με υπαιτιότητα δικαιούχου» χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία της πράξης εκκαθάρισης ή του χρηματικού εντάλματος που εκκρεμεί ή του εγγράφου ή του e-mail με το οποίο έχει ειδοποιηθεί ο δικαιούχος για να καταθέσει τα δικαιολογητικά της πληρωμής (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)
• Έχει επιλεχθεί ο λόγος «04. Εξοφλημένο παραστατικό για το οποίο εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίηση» και είτε η στήλη των διευκρινίσεων δεν έχει συμπληρωθεί είτε αναφέρονται τα στοιχεία ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί τον Οκτώβριο.
Το σύνολο αυτών των περιπτώσεων – και εν γένει το σύνολο των περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που σας έχουμε δώσει με το 68855/22.09.2021 έγγραφό μας - θα ταξινομηθεί από την υπηρεσία μας στην κατηγορία «10. Λοιποί λόγοι».
Β) Ταυτόχρονα με την υποβολή της αναλυτικής κατάστασης στον ΕΔΤ https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm, θα πρέπει να διατίθεται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και η αναφορά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ. Τα στοιχεία των δύο αναφορών θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως. Σε ορισμένες ήδη υποβληθείσες καταστάσεις παρατηρούνται διαφορές σε σχέση με τον Κόμβο, οπότε παρακαλούμε για τον επανέλεγχο τους.'

Εντοπισμός σφαλμάτων στις αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γ΄ τριμήνου του 2021.

Δημοσιεύτηκε έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τα σφάλματα που εντοπίζονται στην υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του άρθρου 107 του Ν.4714/2020 για το γ' τρίμηνο του 2021 και ζητείται ο επανέλεγχός τους.

Διαβάστε περισσότερα