Εξειδίκευση υπαλλήλων στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π.

Εξειδίκευση υπαλλήλων στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 237), ο Νόμος 4864/2021, με τίτλο: "Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.".

Με τις διατάξεις του άρθρου 85 του προαναφερθέντος νόμου, τροποποιείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εξειδικεύονται  οι υπάλληλοι στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.). Στο άρθρο ιδίως αναφέρεται:

' Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) τροποποιείται, προκειμένου να εξειδικευθούν οι υπάλληλοι στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα υπαλλήλων που υπηρετούν σε διευθύνσεις ή τμήματα οικονομικής διαχείρισης και ειδικότερα σε υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του Δημοσίου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα διακινήσεως του μηχανογραφικού υλικού εισπράξεως και πληρωμών.».'Εξειδίκευση υπαλλήλων στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4864/2021, με τις διατάξεις του οποίου εξειδικεύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τους υπαλλήλους στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Διαβάστε περισσότερα