Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.πρωτ.:20581/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821".

Με την παρούσα, παρέχονται οδηγίες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ως ακολούθως:

α. οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προβούν στην γνωστοποίηση της παρούσας για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου στις Υπηρεσές που εποπτεύουν καθώς και στους Δήμους της περιφέρειάς τους προκειμένου να καταρτισθεί το πρόγραμμα κατάθεσης στεφάνων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.
β. οι Περιφερειάρχες να καταρτίσουν το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις έδρες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, στο οποίο θα ρυθμίζεται, εκτός των άλλων, και η σειρά κατάθεσης στεφάνων από τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών και ιδρυμάτων, που μετέχουν στην εορτή καθώς και η σειρά προβαδίσματος των ανωτέρω στους χώρους των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, τηρούμενης πάντοτε της με αριθμό 76632/20-10-2021 (ΦΕΚ 4961 Β') απόφασης, όπως ισχύει.

Οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από τις Περιφέρειες ή τους Δήμους της χώρας σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς.

Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, κατά το χρόνο εκτέλεσης αυτών, για την πρόληψη τυχόν διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.