Επιβολή τέλους ταφής από 1η Ιανουαρίου 2022

Επιβολή τέλους ταφής από 1η Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122057/2478 - 20.12.2021 Εγκύκλιος  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν.4819/2021, αναφορικά με το τέλος ταφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), και μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους είναι οι ΦΟΔΣΑ και οι ΟΤΑ Α΄βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του Ν.4555/2018.

Επιβολή τέλους ταφής από 1η Ιανουαρίου 2022

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΝ. για την επιβολή του τέλους ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα