Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Α.Π.: 72758/02.11.2022 Εγκύκλιος 638 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης - Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010".

Με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζονται ο σκοπός, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου παρατίθενται σχέδια αποφάσεων των επιμέρους περιπτώσεων επιβολής του διοικητικού μέτρου της αργίας και της έκπτωσης, καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις.


Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης βάσει του Ν.3852/2010.

Διαβάστε περισσότερα