Εσωτερικός έλεγχος: Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Εσωτερικός έλεγχος: Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 520) η υπ' Αριθμ.ΓΓΑΔΔΤ 65/ΟΙΚ.1682 - 01.02.2023 ΚΥΑ, με τίτλο:
"Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/ 9388/8-6-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021» (Β’ 3093)".

Αναλυτικότερα:
Α. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 1 αναμορφώνεται ως εξής: «β) να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
Β. Το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «β) είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω περίπτωσης α), ή»
Γ. Η παρ. 3 του άρθρου 3 διαγράφεται.


Εσωτερικός έλεγχος: Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Σε ΦΕΚ τροποποίηση των πρόσθετων υποχρεώσεων και κωλυμάτων για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα