Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86/οικ.13255 - 2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024".

Με την παρούσα εγκύκλιο, δίδονται οι απαραίτητες συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Επί του παρόντος, επισημαίνεται πως δεν υποβάλλονται αιτήματα για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και θα διεκπεραιωθεί στο κύκλο «Κύκλος Προγραμματισμού Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού 2024», σε δύο στάδια:
1ο Στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων
2ο Στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων 


Ειδικότερα για τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί στην παρ. 5.2 και 5.3 (σελ. 16) της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ) και δεν απαιτείται να αποσταλούν δικαιολογητικά από τους φορείς,
καθότι η υποβολή από τον κάθε φορέα του αιτήματος στην εφαρμογή, πιστοποιεί και την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα του αιτήματός τους ως προς:
- τη λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο
- τη δυνατότητα πρόβλεψης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2024, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης και για όσο χρόνο αναμένεται να διαρκέσει η σύμβαση - για την ύπαρξη των θέσεων στον ΟΕΥ ή στον κανονισμό προσωπικού κατά το χρόνο πρόσληψης, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται
- ότι στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, και ορίζεται η διάρκεια αυτής.

Στον κύκλο Προγραμματισμού Ορισμένου χρόνου προσωπικού υποβάλλονται αιτήματα για το κάτωθι προσωπικό:
- εποχικό προσωπικό. Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς μήνες κ.ο.κ).
- προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (νέα πρόσληψη και παράταση ή ανανέωση των συμβάσεων ιδοχ όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις π.χ. επικουρικό προσωπικό κ.α.)
- προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου 
- προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης 
- προσωπικό επί θητεία (π.χ. Διευθυντές, Καλλιτεχνικοί Διευθυντές, Ιατροί Εργασίας κ.α.)

Τα αιτήματα των φορέων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα οποία απαιτείται βεβαίωση ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, ως ισχύει, θα πρέπει να αποσταλούν, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απευθείας από τους φορείς και στο ΑΣΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis-ergou@asep.gr, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις όταν εκδοθούν θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο ΥΠ.ΕΣ..

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού που εντάσσεται στη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ:
Α' ΣΤΑΔΙΟ: από 09/08/2023 έως 30/08/2023
Β' ΣΤΑΔΙΟ: από 31/08/2033 έως 06/09/2023