Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για το έτος 2023

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για το έτος 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθμ.Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290 - 10/02/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου".

Με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112) θεσπίζεται νέο σύστημα αξιολόγησης και στοχοθεσίας για τους μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

Στις διατάξεις του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης υπάγονται: α) οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.): αα) του Δημοσίου, αβ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, αγ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αδ) των Ανεξάρτητων Αρχών, αε) των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), αστ) των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, β) οι ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ..

Αξιολογητής τόσο των υπαλλήλων όσο και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι ο κατά περίπτωση, άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένου και υπαλλήλων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, σε τρία (3) διαδοχικά στάδια, ως εξής:
1ο: Στάδιο Προγραμματισμού Εργασιών που πραγματοποιείται το μήνα Ιανουάριο
2ο: Στάδιο Επισκόπησης Προόδου που πραγματοποιείται το μήνα Μάιο
3ο: Στάδιο Συνολικής Αξιολόγησης που πραγματοποιείται το μήνα Δεκέμβριο