Η 61η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 61η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896 - 20.09.2021 Εγκύκλιος 61 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00, κατ' εφαρμογή της υπ'  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4337) ΚΥΑ. 

Σε συνέχεια της 60ης εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», διευκρινίζονται τα εξής:
-  Για τους υπαλλήλους που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού και για τους οποίους προβλέπεται το διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων λόγω του ότι δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση αυτή, δεν εφαρμόζεται  η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, καθώς από τις ισχύουσες διατάξεις το προσωπικό αυτό τελεί σε αναστολή, οπότε και δεν παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση για τους υπαλλήλους, για τους οποίους προβλέπεται ως μέτρο η αναστολή καθηκόντων συνεπεία της μη συμμόρφωσής τους με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δεν ισχύει το μέτρο του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου σε αντικατάσταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς βάσει των ισχυουσών διατάξεων η αναστολή αίρεται μόνο για τις προβλεπόμενες στις σχετικές διατάξεις περιπτώσεις (ιδίως νόσηση, πραγματοποίηση πρώτης δόσης εμβολιασμού). Βάσει των ανωτέρω, υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου έχουν και οι υπάλληλοι για τους οποίους προβλέπεται υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4820/2021 και την σχετική ΚΥΑ, εφόσον παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία λόγω διενέργειας της 1ης δόσης του εμβολίου και μέχρι την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους και την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτή.  Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού με απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής έχει υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, ήτοι υπόκειται σε υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ο οποίος αποκλειστικά για τα πρόσωπα αυτά, δύναται να διενεργείται δωρεάν σε δημόσιες δομές.
-  Για την έκδοση της προβλεπόμενης βεβαίωσης οι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μεταβαίνουν στην πλατφόρμα gov.gr και στον εξής σύνδεσμο  https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiosearnetikou-diagnostikou-ele... και εκδίδουν τη σχετική βεβαίωση υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον διαγνωστικό έλεγχο. Η προβλεπόμενη εναλλακτική δυνατότητα επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, ισχύει μόνο μέχρι την καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και την έκδοση της βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος εγκυρότητας των ως άνω βεβαιώσεων που εκδίδονται από την πλατφόρμα gov.gr διενεργείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/ , όπου και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 19.9.2021 και υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για τη συμπλήρωση σε ημερήσια βάση του παρουσιολογίου COVID 19.