Η 65η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 65η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236 - 25.10.2021 Εγκύκλιος 65 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919) ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρεωτικότητα διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια,  ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, έναντι αντιτίμου, για την εφαρμογή του οποίου ισχύουν οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με την 60η , 61η εγκύκλιο και 62η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..
Ωστόσο, ο διαγνωστικός έλεγχος  διενεργείται, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα, πέραν των προβλεπόμενων σε ειδικές διατάξεις:
α) για το υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει,
β) για το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό των πάσης φύσεως δημόσιων και ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης,
γ) για τους εργαζομένους στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στους παιδότοπους και στους χώρους παιδικής αναψυχής,… …
η) για τους δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους σε δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με το σημείο 3 του πίνακα Β της παρ. 1,
θ) για τους εργαζόμενους και πάσης φύσεως συντελεστές ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης είναι δυνατόν να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης,…» 

Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 25.10.2021.

Περαιτέρω, υπενθυμίζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ και της Εγκυκλίου 60 του ΥΠ.ΕΣ.  για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

Για την ορθή συμπλήρωση σε εβδομαδιαία βάση των πεδίων της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) που αφορούν τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου διευκρινίζονται τα εξής:
1. Στο πεδίο «Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19» περιλαμβάνονται όσοι υπάλληλοι:
- Δεν εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο λόγω:
α) ολοκλήρωσης προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19, ή
β) ολοκλήρωσης προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
γ) νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου.
- Έχουν παράσχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία έστω μία (1) ημέρα εντός της εβδομάδας αναφοράς, οπότε και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν με μακροχρόνιες άδειες.
2. Στο πεδίο «Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19» συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, για τους οποίους ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού στην οποία ανήκει οργανικά ή στην οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, έχει διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.
3. Στο πεδίο «Αριθμός υπαλλήλων, στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19» συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, για τους οποίους το αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει πράξης επιβολής προστίμου.