Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ

Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /865/οικ.18073 - 21.09.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν.4829/2021, βάσει του οποίου καταργήθηκαν διατάξεις κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016).

Με την παρούσα εγκύκλιο παρατίθενται αναλυτικά όλες οι αλλαγές που επήλθαν και παρέχονται γενικές οδηγίες.
Ειδικότερα, αναφέρεται:
1. Οι φορείς για τη στελέχωση των οποίων προβλέπονταν ειδικές διατάξεις, οι οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται βάσει των διατάξεων του αρ. 20 του ν. 4829/2021 και οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, μετέχουν για την πλήρωση των θέσεων τους με μετάταξη ή για την κάλυψη των αναγκών τους με απόσπαση στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις σχετικές διατάξεις.
2. Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση μετατάξεων, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να ενημερώσουν άμεσα τους υπαλλήλους τους για τις σχετικές διατάξεις και τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο με κάθε πρόσφορο τρόπο.
3. Για τη διενέργεια των μετατάξεων βάσει των διατάξεων της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4440/2016 (ιδίως περί ποσοστού κάλυψης 65% του οικείου κλάδου, μοναδικότητα στον κλάδο κλπ).
4. Για τη διενέργεια των μετατάξεων βάσει των διατάξεων της περ. β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 απαιτείται οπωσδήποτε η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ίδιας κατηγορίας σε υφιστάμενο κλάδο της Υπηρεσίας υποδοχής για τον οποίο ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (Π.Δ. 50/2001).
5. Οι πράξεις μετάταξης βάσει των διατάξεων της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 εκδίδονται με μόνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής και δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Υπηρεσίες παρακαλούνται για την κοινοποίηση της απόφασης αυτής (ΦΕΚ) στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας μας εφόσον πρόκειται για μετάταξη υπαλλήλου από φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης. (δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:dipp@ydmed.gov.gr).
6. Οι μετατάξεις βάσει των διατάξεων της περ.β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών και αποκλειστικά και μόνο εφόσον αυτοί είναι αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4829/2021 βάσει των διατάξεων των παρ. 1-9 του αρ. 20 του ν. 4829/2021. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η αλλαγή εργασιακής σχέσης, ήτοι η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση ΙΔΑΧ και αντιστρόφως.