Κατάρτιση Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το 2021

Κατάρτιση Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Α.Π. 12142 - 21.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2021".

Ειδικότερα:
1. Το Μητρώο Αρρένων για γεννηθέντες το έτος 2021 καταρτίζεται σε εκτυπωμένα από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» φύλλα, τα οποία θα αποτελέσουν το βιβλίο Μητρώο Αρρένων 2021.
2. Ο τύπος του βιβλίου Μητρώου Αρρένων έχει καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Φ.28700/9536/1993 (Β΄ 651) με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν τροποποιηθεί.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις αναφερόμενες εγκυκλίους και ειδικότερα:
- Στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2119/1993 εκτός του προέδρου (ήτοι Δήμαρχος ή νόμιμος αναπληρωτής του) και του αρμοδίου για τα μητρώα αρρένων υπαλλήλου του δήμου, μετέχουν ως μέλη και υπογράφουν τα μητρώα αρρένων όλοι οι Ληξίαρχοι των Ληξιαρχείων που λειτουργούν στο δήμο, δυνάμει της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 (Β΄ 1984) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, μετέχει σε αυτήν ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.
- Η κατάρτιση των ετήσιων Μητρώων Αρρένων πραγματοποιείται βάσει αντιγράφων ή αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης στα οποία είναι απαραίτητη η αναγραφή του αύξοντα αριθμού δημοτολογίου κανονικής εγγραφής του Έλληνα γονέα.
- Κατά την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων, το επώνυμο των γεννηθέντων αρρένων αναγράφεται απαραιτήτως με μικρά και όχι με κεφαλαία γράμματα.
- Σε περίπτωση που η αναγραφή του επωνύμου από τις Επιτροπές γίνει με κεφαλαία γράμματα, τα σχετικά έντυπα αναπέμπονται σε αυτές, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.
- Ονομαστικός κατάλογος (ετήσιο Μητρώο Αρρένων) καταρτίζεται και στην περίπτωση κατά την οποία δε γεννήθηκε κανένα άρρεν τέκνο κατά το προηγούμενο έτος, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί η τυχόν εγγραφή αδήλωτων ή μετεγγραφόμενων.
- Απαραιτήτως στα Μητρώα Αρρένων πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία ληξιαρχικής πράξης γέννησης εκάστου ζώντος άρρενος τέκνου Έλληνα πολίτη, γεννηθέντος κατά το προηγούμενο έτος.
- Το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων Μητρώων Αρρένων για τους γεννηθέντες από το έτος 2017 και εφεξής.
- Οι πρόσθετες εγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις, μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων που αφορούν σε γεννηθέντες άρρενες από το έτος 2017 και εφεξής, διενεργούνται τόσο στα χειρόγραφα βιβλία Μητρώων Αρρένων - τα οποία  οριστικοποιούνται με απόφαση του Συντονιστή της Οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης - και παράλληλα στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».
- Οι πρόσθετες εγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις, μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων που αφορούν σε γεννηθέντες άρρενες προ του έτους 2017 διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα χειρόγραφα οριστικοποιημένα βιβλία Μητρώων Αρρένων και ενδεχόμενες ενέργειες στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη, αφού οποιαδήποτε «εκκρεμότητα» ενέργειας αποστέλλεται στο υποσύστημα «Μητρώα Αρρένων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και αφορά εγγεγραμμένους σε Μητρώα Αρρένων προ του έτους 2017, έχει απλά βοηθητικό χαρακτήρα.