Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων

Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: 105430/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων (αρ. 27 και 29 ν.5056/2023)".

Παρατίθεται ως κατωτέρω απόσπασμα της εγκυκλίου:
"Το προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας των καταργούμενων/λυόμενων φορέων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Κατόπιν αυτού και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού τον Ιανουάριο του 2024, κρίνουμε αναγκαίο να παράσχουμε τις ακόλουθες σχετικές οδηγίες:
- Καταβολή μισθοδοσίας προπληρωμής Ιανουαρίου 2024
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία:
- η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) αναρτά στην ιστοσελίδα της https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/pliromes-eispraxeis/eap πίνακα με προθεσμίες υποβολής αρχείων μισθοδοσίας προπληρωμής εκάστου μήνα και δεδουλευμένων αποδοχών, όπου απεικονίζεται η ημερομηνία υποβολής και πληρωμής για όλους τους τύπους υποβολών (periodType),
- το γραφείο μισθοδοσίας υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΑΠ αρχείο μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2024 των υπαλλήλων που προπληρώνει σε συγκεκριμένη προθεσμία εντός του Δεκεμβρίου 2023,
- το αρχείο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τα δύο δεκαπενθήμερα (Α΄ δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου - Β΄ δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου, για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την 27η/12/2023 και 12η/1/2024 αντίστοιχα), καθώς και τις κρατήσεις που θα αποδοθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα καταργούμενα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 5056/2023 νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν κανονικά μέχρι και την 31η/12/2023. Επιπλέον, έχουν εγγεγραμμένες τις αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους έτους 2023 και κατατεθειμένο στον λογαριασμό, που το υπό κατάργηση νομικό πρόσωπο έχει εξουσιοδοτήσει παγίως για χρέωση την ΕΑΠ, το συνολικό ποσό του αρχείου προπληρωμής μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2024 (καθαρά πληρωτέα και κρατήσεις) προκειμένου να καταβληθεί απρόσκοπτα η μισθοδοσία. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι ενέργειες προς την ΕΑΠ για την καταβολή της μισθοδοσίας προπληρωμής μηνός Ιανουαρίου 2024, του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων που από 1-1-2024 καθίσταται πλέον προσωπικό του οικείου δήμου, θα γίνουν από τα ίδια τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, για όσο χρόνο αυτά εξακολουθούν να υφίστανται και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνονται μέχρι σήμερα. Δεδομένου ότι η καταβολή των κρατήσεων της προπληρωμής Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί από τα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα θα πρέπει και οι ΑΠΔ να υποβληθούν στις ΤΠΤΕ των υπό κατάργηση νομικών προσώπων, ώστε να γίνει αντιστοίχιση πληρωμής των κρατήσεων και ΑΠΔ.

- Καταβολή μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών

Δεδομένου ότι από 1-1-2024 δεν θα υφίστανται πλέον τα καταργούμενα/λυόμενα νομικά πρόσωπα, από την ημερομηνία αυτή και μετά κάθε ενέργεια προς την ΕΑΠ που σχετίζεται με την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που πληρώνεται απολογιστικά, θα πρέπει να διεξάγεται από τον δήμο στον οποίο έχει μεταφερθεί το αντίστοιχο προσωπικό.

Μεταφορά υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών
Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 27 και περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων/λυόμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται, με απόφαση της οικείας δημοτικής επιτροπής, σε λογαριασμό του δήμου και κλείνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταργούμενων/λυόμενων φορέων. Ειδικά για τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους καταβάλλεται η μισθοδοσία του προσωπικού των υπό κατάργηση νομικών προσώπων, είναι προφανές ότι οι ως άνω ενέργειες θα πρέπει να λάβουν χώρα αφού πρώτα έχει καταβληθεί ομαλά η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται (λ.χ. για τους υπαλλήλους που προπληρώνονται, οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να είναι ενεργοί και να έχουν τα αναγκαία υπόλοιπα που αντιστοιχούν στην εξόφληση του μηνός Ιανουαρίου 2024 έως και την εξόφληση των κρατήσεων την 31/1/2024). Στις περιπτώσεις όπου τα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα έχουν υποβάλλει στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ αρχεία τα οποία παραμένουν απλήρωτα θα πρέπει να εξασφαλίσουν την συνολική εξόφλησή τους (καθαρών πληρωτέων και κρατήσεων), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν εξουσιοδοτήσει την ΕΑΠ έως τις 20 Δεκεμβρίου 2023."

Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων

Διευκρινίστικη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα