Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.:60924 - 19.09.2022 Εγκύκλιος 540 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ".

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών γεγονότων που απορρέουν από την εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί από φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για τη χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 22766/09.04.2020 (Β΄ 1386) κοινής υπουργικής απόφασης (εφεξής απόφαση προγράμματος) με την οποία έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες υλοποίησής του.
Σκοπός των οδηγιών είναι η διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής καταγραφής
α) των χρηματοδοτήσεων από το ΤΠΔ και
β) της εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), στο δημόσιο λογιστικό σύστημα (εκτέλεση προϋπολογισμού) και στο γενικό καθολικό (γενική λογιστική) των δανειζόμενων φορέων.
Η βασική αρχή που διέπει τη λογιστική αντιμετώπιση των εκτελούμενων δανειακών συμβάσεων του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ είναι ότι η αναγνώριση των εσόδων από επιχορηγήσεις πραγματοποιείται παράλληλα με τη σταδιακή εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων φορέων από το ΥΠΕΣ.


Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Το ΥΠ.ΕΣ. με εγκύκλιό του παρέχει οδηγίες προς τους ΟΤΑ για την λογιστική αποτύπωση των οικονομικών γεγονότων που απορρέουν από την εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

Διαβάστε περισσότερα