Μετάπτωση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint σε Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud)

Μετάπτωση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint σε Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud)

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:2989 ΕΞ 2022 - 30.01.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Μετάπτωση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)".

Βάσει της ανωτέρω ενημέρωσης, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετεγκατάστασης του υποσυστήματος Promitheus ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud).
H έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Promitheus ESPDint στο GCloud θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04.02.2022 και ώρα 9.00 πμ.
Το υποσύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο είτε μέσω του σχετικού συνδέσμου «Πρόσβαση Χρηστών στην εφαρμογή PromitheusESPDint» στην ενότητα «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ» της Διαδικτυακή Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr) είτε απευθείας στο σύνδεσμο https://espd.eprocurement.gov.gr.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου https://espdint.eprocurement.gov.gr για απευθείας πρόσβαση των χρηστών στο υποσύστημα Promitheus ESPDint καταργείται.
Σημειώνεται ότι, η αλλαγή αυτή δεν θα επιφέρει διακοπή της παροχής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας σύνταξης και διαχείρισης eΕΕΕΣ (eESPD) μέσω του υποσυστήματος Promitheus ESPDint. Επίσης, η πρόσβαση χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», η ανάρτηση/σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων και η χρήση των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και ΚΗΜΔΗΣ δεν θα επηρεαστούν.


Μετάπτωση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint σε Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud)

Ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του υποσυστήματος Promitheus ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud).

Διαβάστε περισσότερα