Νέα διευκρίνιση ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση του COVID-19

Νέα διευκρίνιση ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση του COVID-19

Με το υπ'  Αριθ. Πρωτ.: 48310 - 29.06.2021 Έγγραφο του το ΥΠ.ΕΣ., ενημερώνει τους Ο.Τ.Α. για το θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων που διενεργήθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με τις διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 Ν. 4764/2020.

Ειδικότερα αναφέρεται:
' Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία παρείχαμε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (A’ 214), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπα αυτών και μετά από πληθώρα ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δόθηκε η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για την κάλυψη άμεσων αναγκών λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το 9755/8-2-2021 έγγραφό μας, οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που συνήφθησαν έως τις 28-2-2021 δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών. Συνεπώς, Ο.Τ.Α., των οποίων οι αρμόδιες οικονομικές επιτροπές έλαβαν απόφαση σύναψης συμβάσεων βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου μέχρι την ανωτέρω προβλεπόμενη ημερομηνία, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών για τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, να παρατείνουν την διάρκεια αυτών μέχρι της εξάντλησης των οκτώ (8) μηνών με λήψη απόφασης της οικείας επιτροπής.'