Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων

Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 Εγκύκλιος 375 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου".

Στην παρούσα εγκύκλιο αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού του, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας του.

Τονίζονται τα εξής:
Όταν ανακύπτουν θέματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, για τα οποία το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να λάβει άμεσα απόφαση, δίδονται από τον νομοθέτη οι εξής δυνατότητες: α) Μπορεί να παρακάμπτεται η υποχρέωση για την επίδοση ή γνωστοποίηση της πρόσκλησης τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση και η πρόσκληση να αποστέλλεται ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης, η οποία διεξάγεται κατεπειγόντως είτε δια ζώσης είτε δια περιφοράς.
β) Ακόμη κι αν έχει καταρτιστεί η ημερήσια διάταξη και έχει σταλεί η πρόσκληση, μπορεί να συζητούνται θέματα και εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων επαφίεται, καταρχήν, στην κρίση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που τελικά θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης κατά την έναρξη της συνεδρίασης, για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της.
Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτησή τους αναβάλλεται.
Το δημοτικό συμβούλιο, επομένως, λαμβάνει δύο αποφάσεις:
⮚ αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα είτε για τακτική είτε για κατεπείγουσα συνεδρίαση.
⮚ αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι κατεπείγοντα, προχωρά στη συζήτησή τους και λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που κατά την κρίση, καταρχήν, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, η κατεπείγουσα συνεδρίαση μπορεί να διεξάγεται δια περιφοράς.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, ειδικά στους νησιωτικούς δήμους, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση δηλαδή ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη συνεδρίαση, εξάλλου, των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη, είναι σε ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 429/12.03.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής Υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 (Β΄ 1704) όμοια.