Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α.

Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 69472/24.09.2021 Εγκύκλιος 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία επιχειρείται η σύνοψη των μέχρι τώρα διευκρινίσεων, καθώς και η επικαιροποίησή τους στη βάση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και υγειονομικών δεδομένων, προκειμένου τα συλλογικά όργανα των δήμων να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ειδικότερα διευκρινίζεται πως τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να συγκαλούνται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) δια ζώσης: το συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του στο χώρο συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, τα οποία αποτυπώνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση.
β) μέσω τηλεδιάσκεψης: λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο καθορίζεται στην πρόσκληση που απευθύνει ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου. Η σύγκληση, η απαρτία, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και γενικότερα η λειτουργία του εκάστοτε συλλογικού οργάνου όταν συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη δεν διαφοροποιείται από αυτόν όταν συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του, καθώς εφαρμόζονται αναλογικά οι ίδιες διατάξεις.
γ) δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση):  η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
• Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.
δ) δια περιφοράς:  για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι αναλυτικές οδηγίες που παρασχέθηκαν με την αρ. 426/77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο, ήτοι: Κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα, χωρίς να προϋποτίθεται ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (ή ο πρόεδρος του οικείου συλλογικού οργάνου) πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του αυτή, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Επισημαίνεται ότι η δια περιφοράς συνεδρίαση δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους συνεδρίασης.