Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για ορισμό αντιδημάρχων

Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για ορισμό αντιδημάρχων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 85741/19.11.2021 Εγκύκλιος 809 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ορισμός Αντιδημάρχων".

Με την παρούσα εγκύκλιο επιχειρείται η κωδικοποίηση και η συγκέντρωση σε ενιαίο κείμενο του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το θεσμό του «Αντιδημάρχου», εντάσσοντας σε κάθε περίπτωση όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων, προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διευκρινίζεται πως για την τρέχουσα και μόνο δημοτική περίοδο (από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2023), ο αριθμός των έμμισθων αντιδημάρχων, που μπορεί να ορίζονται από τον οικείο Δήμαρχο:
α) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ανώτατο αριθμό των αντιδημάρχων που αντιστοιχούσε στο δήμο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και
β) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).