Οργάνωση αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Οργάνωση αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ'ΑΠ.: 109105/19-12-23 Εγκύκλιος 1317 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Οργάνωση αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν.5056/2023)".

Με την παρούσα εγκύκλιο, αποτυπώνεται η οργανωτική αναδιάρθρωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που επέφερε ο ν. 5056/2023 (Α’ 163), και συγκεκριμένα το Μέρος Γ΄ αυτού. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινήσεις για θέματα που άπτονται της ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων δημοτικών νομικών προσώπων από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου, με απώτερο σκοπό την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία αυτών από 1ης Ιανουαρίου 2024.