Οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

Οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ. 89540 - 03.12.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο: " Οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Στο πλαίσιο της ανάγκης ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της δημιουργίας λιτών διοικητικών δομών με τα απολύτως αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα, παρέχονται επισημάνσεις σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

Προτείνεται - όπου αυτό είναι εφικτό και με την επιφύλαξη ιδίως των πολύ μικρών και υποστελεχωμένων ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων Ο.Τ.Α. και νπδδ αυτών – η εσωτερική τους διάρθρωση να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) κατώτερου επιπέδου μονάδες και σε κάθε Τμήμα να κατανέμονται τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις προσωπικού (εκ των οποίων η μία θα αφορά στον Προϊστάμενο Τμήματος), λαμβανομένης υπόψη, βέβαια, σε κάθε περίπτωση της ποικιλομορφίας του μεγέθους και της φύσης των αντικειμένων των φορέων, καθώς και το επίπεδο στελέχωσης. Δεν είναι ορθολογικό π.χ. μία Γενική Διεύθυνση να συγκροτείται από μία μόνο Διεύθυνση ή μια Διεύθυνση να συγκροτείται από ένα μόνο Τμήμα. Όπως επίσης δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν Τμήματα με έναν υπάλληλο.

Λοιπές επισημάνσεις παρέχονται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο.