Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης - Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ

Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης - Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π. 7047ΕΞ - 25.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Διευκρινίσεις επί της 25.02.2022 ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 6632 ΕΞ 2022/23.02.2022 ανακοίνωσης".

Σε συνέχεια της 25.02.2022 ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 6632 ΕΞ 2022/23.02.2022 ανακοίνωσης τη υπηρεσίας με τίτλο «Διακοπή λειτουργίας των υποσυστημάτων ΚΗΜΔΗΣ και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση τους στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)» διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
- Η αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα λειτουργεί κανονικά μέσω του σχετικού συνδέσμου «Αναζήτηση Στοιχείων από 13/6/2017» στην ενότητα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr). Ως εκ τούτου, δεν θίγεται η τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών δημοσιότητας, ιδίως αυτών που αφορούν τις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις, σε εθνικό επίπεδο και η πλήρης γνώση ή/και πρόσβαση στις σχετικές πράξεις. 
- Οι Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς δύναται να παρατείνουν σχετικές ενεργές Προκαταρτικές Διαβουλεύσεις που τους αφορούν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό ανάρτησης της σχετικής διαβούλευσης και την επιθυμητή διάρκεια της παράτασης, προκειμένου να τηρηθεί ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος ανάρτησης αυτών βάσει του άρθρου 47 του Ν.4412/2016, όπου αυτό απαιτείται.
- Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο οι προβλεπόμενες καταχωρήσεις ή/και διορθώσεις/τροποποιήσεις των σχετικών καταχωριστέων πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ απαιτείται να πραγματοποιούνται αμελλητί, ήτοι χωρίς χρονοτριβή ή απαιτιότητα των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων και ως εκ τούτου μπορούν να προχωρήσουν στις σχετικές καταχωρήσεις/διορθώσεις/τροποποιήσεις χωρίς βλάβη με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος