Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 80438 - 3.11.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο: "Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022.".

Ενόψει της κατάρτισης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 επισημαίνονται τα εξής:
Α. Διενέργεια ελέγχων ορθής κατάρτισης πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας.
Κατά την κατάρτιση των πινάκων στοχοθεσίας, θα πρέπει να επαληθεύονται οι έλεγχοι που περιγράφονται παρακάτω, προκειμένου αυτοί να καθίστανται έγκυροι:
1. Οι μηνιαίοι οικονομικοί στόχοι, όπως αυτοί καθορίζονται από τον εκάστοτε φορέα, πρέπει ως σύνολο να συμφωνούν με τη στήλη της ετήσιας στοχοθεσίας που υποβάλλεται (δηλαδή στήλη «Τρέχουσα Στοχοθεσία Έτους» = στήλη «12μηνο») και τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα.
2.  Για την (τουλάχιστον) ισοσκέλιση του προϋπολογισμού πρέπει να ικανοποιείται η εξής σχέση:
Σύνολο Εσόδων (Γραμμές 1-5) + Προσαρμοσμένο Χρηματικό  Υπόλοιπο (Γραμμή 7) >= Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό  (Γραμμές 1-6)
3.  Το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους πρέπει να ισούται με μηδέν.
Β. Υποβολή πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως περιγράφεται και στην α) σχετική απόφαση, έχει προβλεφθεί ότι ταυτόχρονα με την αποστολή του ΟΠΔ στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έλεγχο, ο στατιστικός ανταποκριτής του ΟΤΑ οφείλει αμελλητί να αναρτά τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ, ώστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να μπορεί να ελέγξει την πληρότητα και την ορθότητά τους, καθώς και τη συμφωνία των πινάκων που περιέχονται στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων (δημοτικών ή διοικητικών συμβουλίων) με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο.
Γ. Τροποποίηση πινάκων στοχοθεσίας 2022 των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών.
Οι πίνακες στοχοθεσίας τροποποιούνται ως προς τη σύνθεση των επιμέρους στόχων (γραμμών). Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές: Προσθήκη στη Γραμμή 2 των ΕΞΟΔΩΝ «Λοιπά έξοδα χρήσης» του ΚΑΕ 8243 «Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους» και Αφαίρεση από τη Γραμμή 5 των ΕΞΟΔΩΝ «Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» του ΚΑΕ 8243 «Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους»

Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2022 στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το πρότυπο αρχείο excel που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο «Σ.1.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔ», στο σύνδεσμο https://www.ypes.gr/protypa-archeia-excel/. Συγκεκριμένα, όταν υποβάλλεται ένας Πίνακας Οικονομικής Στοχοθεσίας προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να προβαίνουν στα εξής:
1. να μεταφέρουν τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στο αντίστοιχο πρότυπο αρχείο excel
2. να ονομάζουν το αρχείο: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-2022.xls ή xlsx,
3. να αναρτούν το αρχείο στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, μέσω της λειτουργίας «Εισαγωγή αναφοράς» (επιλογή αναφοράς «Στοιχεία Στοχοθεσίας»).