Παρατάθηκε ο χρόνος έναρξης πλήρους εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Παρατάθηκε ο χρόνος έναρξης πλήρους εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αρ.Πρωτ.: 2/182429/ΔΛΓΚ - 14.11.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Τροποποίηση του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α 103/13.06.2018)".

Στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου, το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) αλλά και οι λογιστικές πολιτικές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, να εφαρμοστούν πλήρως από την Κεντρική Διοίκηση ως οντότητα αναφοράς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (GOV-ERP), μέσω του οποίου θα στηθεί η διαδικασία συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη αξιόπιστων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με περίοδο υλοποίησης μέχρι το 2025.

Επίσης, η δυνατότητα κατάρτισης πιλοτικών προγραμμάτων για την εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) σε επιλεγμένες οντότητες αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός της Κεντρικής Διοίκησης) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, θα συνεισφέρει στην ομαλή μετάβαση του συνόλου των οντοτήτων αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης από τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, στην πλήρη εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 123 του ν.4964/2022 (Α΄150), παρατάθηκε ο χρόνος έναρξης πλήρους εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) από τις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης, από 1/1/2023 (όπως αρχικά προέβλεπε το ΠΔ54/18) σε 1/1/2025, προκειμένου να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (GOV-ERP) για τη Κεντρική Διοίκηση και το σχεδιασμό και λειτουργία των προαναφερόμενων πιλοτικών προγραμμάτων. Απώτερος στόχος αυτής της χρονικής μετάθεσης, είναι η ομαλή μετάβαση στο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) από τις οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.