Παρατείνεται έως τις 16 Μαΐου η διενέργεια και υποβολή του πρώτου self test στο Δημόσιο τομέα

Παρατείνεται έως τις 16 Μαΐου η διενέργεια και υποβολή του πρώτου self test στο Δημόσιο τομέα

 Δημοσιεύτηκε η 43η κατά σειρά Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν κατά της διασποράς του covid-19 έως και τις 14 Μαΐου 2021, βάσει της ΚΥΑ υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/7.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1872) . Αναλυτικότερα αναφέρεται:
 • Παρατείνεται το διάστημα διενέργειας και υποβολής του πρώτου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως τις 16 Μαΐου 2021, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1870). Για την τρέχουσα εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι τις 16/5/2021, οι υπόχρεοι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία δύνανται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο και να δηλώνουν το σχετικό αποτέλεσμα οποτεδήποτε εντός της περιόδου 10-16/5/2021, εφόσον καθίσταται αντικειμενικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί το σχετικό αποτέλεσμα προ της πρώτης εργάσιμης ημέρας εκάστου υπαλλήλου. Ως εκ τούτου, για την τρέχουσα ως άνω μεταβατική χρονική περίοδο δεν υφίστανται οι προβλεπόμενες συνέπειες τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για το αρμόδιο όργανο ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και θα έχει δηλωθεί το σχετικό αποτέλεσμα.
 • Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ υποβάλλονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως σε διαγνωστικό έλεγχο, ιδίως με rapid test, δεν απαιτείται να υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στη σχετική ΚΥΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εργαζομένου που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να προβεί ή έχει ήδη υποβληθεί σε έλεγχο μέσω rapid ή PCR test κατά την εβδομάδα που αφορά η σχετική υποχρέωση ελέγχου και η αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού.
 • Για την τρέχουσα εβδομάδα , οι υπάλληλοι του Δημοσίου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο (2) νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self tests) από την Πέμπτη 13 Μαΐου έως την Τετάρτη 19 Μαΐου. Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 – 16 Μαΐου και 17 – 23 Μαΐου 2021.
 • Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και μειώνεται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού τηλεργασίας, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας.
 • Πλέον δεν προβλέπεται λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, οπότε και κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υφίσταται πλέον η εκ περιτροπής εργασία.
 • Οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το πλάνο εργασιών.
 • Εξακολουθούν να ισχύουν οι διευκολύνσεις για τους υπαλλήλους-γονείς ( α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού,  β)Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, δ)  Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας)
 • Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική άδεια απουσίας για τις υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.
 • Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid 19.
 • Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19».