Παροχή διευκρινίσεων από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την ανάρτηση πράξεων στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Παροχή διευκρινίσεων από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την ανάρτηση πράξεων στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.:10455ΕΞ 2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων Ψηφιακής Διαφάνειας και του Προγράμματος Διαύγεια".

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την ανάρτηση πράξεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4727/2020.

Μεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής:
- σχετικά με ρυθμίσεις των άρθρων 76 παρ. 4 και 77 παρ. 6 του ν. 4727/2020, κατά τις οποίες από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης στο Διαύγεια εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και δεδομένου ότι η υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων για την επίτευξη της προβλεπόμενης διασύνδεσης μεταξύ του ΚΗΜΔΗΣ καιτου Προγράμματος Διαύγεια δεν έχει πραγματοποιηθεί, θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι η υποχρέωση αυτοτελούς, μη αυτόματης ανάρτησης των επίμαχων πράξεων κατευθείαν στο Πρόγραμμα Διαύγεια από τον εκάστοτε εκδότη τους, εξακολουθεί να ισχύει.
-  στο πλαίσιο διενέργειας σχετικού ελέγχου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έθεσε το ζήτημα της υποχρεωτικότητας ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των ανακοινώσεων - προσκλήσεων ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η Αρχή εστίασε ειδικότερα σε αμφιβολίες που πιθανώς εγείρονται για το αναρτητέο των επίμαχων πράξεων εκ του γεγονότος ότι η μεν νομοθεσία ορίζει ότι στο Διαύγεια αναρτώνται «προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή», οι δε εξεταζόμενες συμβάσεις δεν συνιστούν «πλήρωση θέσεων» με τη στενή έννοια του όρου. Στο πλαίσιο αυτό και προς διασάφηση του πεδίου σημειώνουμε ότι, εφόσον επέχουν θέση προκήρυξης, τόσο οι παραπάνω όσο και οι ανακοινώσεις για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο είδος "Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων" και ανεξάρτητα από τις λοιπές ενέργειες δημοσιότητας (π.χ. δημοσίευση στις εφημερίδες του Νομού και τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας), που έχει αξιοποιήσει ο φορέας.