Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π. 28390ΕΞ - 02.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ)".

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 13 του ν.4795/2021, περί εσωτερικού ελέγχου, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου έτους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί, μεταξύ άλλων, και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Προσέτι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ελέγχει την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Σε εφαρμογή των ανωτέρω και για να καταστεί ευχερέστερη η διαβίβαση των ετήσιων εκθέσεων, κοινοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση dpse@glk.gr για να αποσταλούν οι εκθέσεις.