Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε η υπ'  ΑΠ:οικ.162362ΕΞ2023/3.11.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο: "Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης".

Επιδιωκόμενοι σκοποί της παρούσας είναι α) η αποσαφήνιση του δημοσιονομικού πλαισίου που ρυθμίζει την υποχρέωση σύνταξης της έκθεσης διαφωνίας από τον ΠΟΥ, σε περίπτωση που ο τελευταίος διαπιστώνει ότι η επικείμενη ανάληψη υποχρέωσης ή η σκοπούμενη έκδοση του τίτλου πληρωμής της δαπάνης εγείρουν ζητήματα δημοσιονομικής νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και β) η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη της έκθεσης διαφωνίας, συνεπεία της άρνησης του ΠΟΥ να εκτελέσει τη σχετική εντολή.

Με την επιφύλαξη ειδικών και συμπληρωματικών διατάξεων που ισχύουν για το δημόσιο λογιστικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, η παρούσα εφαρμόζεται στην περιγραφόμενη στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο ελεγκτική διαδικασία της εντελλόμενης δαπάνης και στην απόληξη αυτής, που ανατίθεται στον ΠΟΥ Υπουργείου, στον εξομοιούμενο, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, με αυτόν, και στον ΠΟΥ των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Ενημερωτική Εγκύκλιος και υποδείγματα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. για λόγους νομιμότητας/κανονικότητας.

Διαβάστε περισσότερα