Παροχή οδηγιών χρήσεως σε υπευθύνους ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που ανήκους ή χρησιμοποιούνται από ΟΤΑ

Παροχή οδηγιών χρήσεως σε υπευθύνους ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που ανήκους ή χρησιμοποιούνται από ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθμ.Πρωτ.: 11963 - 21.07.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Παροχή Οδηγιών Χρήσεως σε Υπεύθυνους Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνους για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα".

Παρατίθεται ως κατωτέρω σχετικό απόσπασμα:
" Οι Οδηγίες αυτές αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ στον σχετικό σύνδεσμο publicenergysavings.gov.gr η οποία θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία. Με βάση τα παραπάνω, κάθε φορέας του δημοσίου, οφείλει να ακολουθήσει τις οδηγίες και τα Εγχειρίδια Χρήσης _ (Manuals) για τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά των χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας. Τα συνιστώμενα βήματα για κάθε φορέα είναι τα εξής:
1. Πραγματοποιείται η πρώτη είσοδος στην πλατφόρμα publicenergysavings.gov.gr με χρήση των κωδικών Τaxisnet του φορέα που έχουν παρασχεθεί από τη ΓΓΠΣΔΔ, επιλέγοντας «Είσοδο Στην Εφαρμογή» και «Αρχική Πιστοποίηση Φορέα με Χρήση Κωδικών Τaxisnet του Φορέα»
2. Ορίζεται ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών /Εγκαταστάσεων
3. Ορίζονται οι Διοικητικά Υπεύθυνοι του φορέα από τον Υπεύθυνο Ενεργειακών Εγκαταστάσεων.
4. Πραγματοποιούνται από τον Διοικητικά Υπεύθυνο οι παρακάτω δράσεις: α) δημιουργούνται οι υποδομές του φορέα στην Πλατφόρμα β) αντιστοιχίζονται οι μετρητές ρεύματος του φορέα με τις υποδομές του γ) ενημερώνεται η κατάσταση των δράσεων που έχουν προβλεφθεί για τις υπό ευθύνη του υποδομές.
Για τη δημιουργία και ταυτοποίηση μιας υποδομής απαιτείται η δήλωση των βασικών χαρακτηριστικών (π.χ. ονομασία, διεύθυνση), ο ορισμός των Διοικητικών Υπευθύνων καθώς επίσης και η αντιστοίχηση της με τους μετρητές, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στην Πλατφόρμα. Οι δράσεις για κάθε υποδομή αναθέτονται αυτόματα από την Πλατφόρμα, βάσει του τύπου της υποδομής . Ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ αλλά και τη λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 εφαρμογής παρακολούθησης δράσεων και  καταναλώσεων publicenergysavings.gov.gr, μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται στις οδηγίες και τα εγχειρίδια που καταρτίζονται από το ΥΠΕΝ και είναι αναρτημένα στο ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής."Παροχή οδηγιών χρήσεως σε υπευθύνους ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που ανήκους ή χρησιμοποιούνται από ΟΤΑ

Με εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχει οδηγίες στους υπευθύνους των ενεργειακών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα