ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων μετά το Ν.5026/2023

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων μετά το Ν.5026/2023

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ:
α) η υπ' Αριθμ.17991 - 02.05.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2963), με τίτλο: "Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/ 2023 (Α’ 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικότητων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023" και
β) η υπ' Αριθμ.17992 - 02.05.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2964), με τίτλο: "Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45)"

Διευκρινίζεται πως η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενιαίας εφαρμογής του www. pothen.gr ορίζεται ως εξής:
- για την εφαρμογή της καταχώρισης και οριστικοποίησης Καταστάσεων Υπόχρεων Προσώπων:
i) η 16/5/2023 για τις ετήσιες καταστάσεις και
ii) η 16/11/2023 για τις μηνιαίες καταστάσεις αρχικών δηλώσεων.
- για την εφαρμογή της υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.:
i) ένα μήνα από τη λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 προθεσμίας για την υποβολή των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και το αργότερο μέχρι την 01/11/2023 και
ii) η 16/12/2023 για τις αρχικές δηλώσεις.
Σημειώνεται πως όλοι οι υπόχρεοι που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 καταχωρίζονται σωρευτικά στην κατάσταση αρχικών δηλώσεων του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 που θα οριστικοποιηθεί την 15/12/2023.
Οι αρχικές δηλώσεις των υπόχρεων που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 υποβάλλονται από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii της παρ. 1. Ειδικά για τους υπόχρεους που απέκτησαν ιδιότητα έως και την 15/12/2023 η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii.