Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. Πρωτ. 14001 - 02.03.2022 Εγκύκλιος 145 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν".

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4674/2020 στις προκηρύξεις που εκδίδονται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι μετά την 11-3-2020, εφαρμόζονται, για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και εν γένει τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4674/2020, την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4690/2020, την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4795/2021 και το άρθρο 32 του ν. 4873/2021.
Εξυπακούεται ότι οι ίδιες διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής και κατά την επικείμενη πρώτη εφαρμογή του νόμου, σε συνδυασμό, ωστόσο, με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020. Ως πρώτη εφαρμογή του νόμου νοείται η εφαρμογή των διατάξεων αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων ανά Υπηρεσία. Τυχόν εκκρεμείς προκηρύξεις κατά τη δημοσίευση του ν. 4674/2020 (11-3-2020) δεν ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4674/2020.
Περαιτέρω, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε θέση ευθύνης.