Τί ισχύει για τις άδειες των εργαζομένων λόγω νόσησής τους ή των τέκνων τους από COVID-19

Τί ισχύει για τις άδειες των εργαζομένων λόγω νόσησής τους ή των τέκνων τους από COVID-19

Στην υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333 - 31.01.2022 Εγκύκλιο 73 του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα που ισχύουν για το διάστημα έως και την 7η Φεβρουαρίου 2022, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την απουσία των εργαζομένων είτε λόγω νόσησής τους, είτε λόγω νόσησης των τέκνων τους.

Ιδίως:
- Σε περίπτωση νόσησης τέκνου:
Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α και Β` βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που νοσούν με κορωνοϊό COVID-19 μπορούν να λάβουν τις εξής διευκολύνσεις:
α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,
β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,
γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020,
δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού
Για τη χορήγηση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ανεξαρτήτως της αιτούμενης διευκόλυνσης από τον υπάλληλο και αφού ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών.
Ειδικά, στην περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19, αυτή χορηγείται άπαξ μόνο σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Μετά τη χρήση της ανωτέρω άδειας και εφόσον το τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, αλλά δύναται να χορηγηθεί άλλη διευκόλυνση των ανωτέρω περ. α, β, γ, η οποία πάντως δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, άλλως ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση άλλης άδειας προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία του, ιδίως κανονική άδεια ή άδεια ασθένειας τέκνου.
Για την χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του τέκνου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα π.χ. για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη δικαιολογημένη απουσία των μαθητών λόγω νόσησης με COVID-19.
Ειδικά στην περίπτωση χορήγησης της διευκόλυνσης εξ αποστάσεως εργασίας, αυτή δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο και ισχύον σήμερα ποσοστό, όπως έχει καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία, καθώς η χορήγησή της δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και κατάρτιση του πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας.
Η συνολική διάρκεια χορήγησης των προβλεπόμενων ανωτέρω διευκολύνσεων σε συνδυασμό μεταξύ τους ή μεμονωμένα και με την επιφύλαξη της πενθήμερης διάρκειας της άδειας ειδικού σκοπού, δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τέκνο οφείλει υποχρεωτικά να μην προσέρχεται στην οικεία εκπαιδευτική δομή σύμφωνα με τα εν ισχύ υγειονομικά πρωτόκολλα.
Στην περίπτωση χορήγησης της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, σημειώνεται ότι εφόσον δεν καταστεί τελικώς αναγκαία η χρήση και των πέντε ημερών από το γονέα ή σε περίπτωση που στο πενθήμερο του οποίου κάνει χρήση ο εργαζόμενος γονέας, συμπεριλαμβάνονται και μη εργάσιμες ημέρες, τότε δεν χρεώνονται υποχρεωτικά οι υπάλληλοι την κανονική άδεια, εφόσον γίνει χρήση λιγότερων ημερών. 

-  Σε περίπτωση νόσησης εργαζομένου:
Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ήτοι σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι, οι οποίοι νοσούν οι ίδιοι με COVID-19 και για το λόγο αυτό αιτούνται τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν, το σχετικό πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται για τόσες ημέρες όσες προβλέπουν οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/) ότι είναι υποχρεωτική η παραμονή σε απομόνωση, ήτοι για πέντε (5) ημέρες σύμφωνα με τα ισχύουσες οδηγίες.
Εφόσον η ανάγκη παραμονής σε απομόνωση πρέπει να παραταθεί λόγω βαρύτητας της νόσησης και συνέχισης των συμπτωμάτων, θα απαιτείται υποβολή σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης και θα χορηγείται αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι που νοσούν με COVID-19, μέχρι την έναρξη ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο και εφόσον παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, υποχρεούνται σε διενέργεια δύο διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα (rapid test), τα οποία δύνανται να διενεργούνται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή. Σε περίπτωση αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω υποχρέωσης απομόνωσης υπαλλήλου κατόπιν επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από την οποία να προκύπτουν οι λόγοι της υποχρεωτικής απομόνωσης δυνάμει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.  Για τη διάρκεια της υποχρεωτικής απομόνωσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.