Τι πρέπει να κάνουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού των ΟΤΑ για τους δικαιούχους των self test

Τι πρέπει να κάνουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού των ΟΤΑ για τους δικαιούχους των self test

Με νεότερη Εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για τις ενέργειες των Διευθύνσεων του Προσωπικού σχετικά με τους δικαιούχους σε self test.

Αναλυτικότερα, οι Διευθύνσεις Προσωπικού πρέπει να:
  • ενημερώσουν τον ΑΜΚΑ των υπαλλήλων τους, καθώς αυτός αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο βάσει του οποίου δύνανται οι υπόχρεοι να προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ανεξαρτήτως εάν ο υπάλληλος τελικά επιθυμεί να προβεί σε διαγνωστικό έλεγχο με άλλο τρόπο (rapid test ή μοριακό). 
  • να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, για έλεγχο και ενημέρωση της εφαρμογής, όπως αναλύεται ακολούθως για τον ορθό προσδιορισμό των υπόχρεων υπαλλήλων, οι οποίοι στην εφαρμογή εμφανίζονται ως δικαιούχοι self test. Πιο συγκεκριμένα, στη μικροεφαρμογή «Στατιστικά» (προσοχή: όχι στην μικροεφαρμογή «Covid Tests») γίνεται η προσθήκη δικαιούχων, ανεξάρτητα από το εάν οι υπάλληλοι αυτοί είναι απογεγραμμένοι στο φορέα ή όχι. Ως εκ τούτου, προκειμένου για τους αποσπασμένους υπαλλήλους η εισαγωγή γίνεται από το Φορέα Υποδοχής.
Επιπλέον διευκρινίζεται για τους απασχολούμενους σε υπηρεσίες καθαριότητας, πως  υπόχρεοι είναι όλοι οι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, οι οποίοι απασχολούνται στο φορέα παρέχοντας κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας, είτε σε εξωτερικούς είτε σε εσωτερικούς χώρους (π.χ καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων, κοινόχρηστων χώρων, κοιμητηρίων, χώρων πρασίνου). Συνεπώς στους δικαιούχους εντάσσεται προσωπικό διαφόρων κλάδων / ειδικοτήτων, όπως επόπτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, τεχνικοί που απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας / πρασίνου, χειριστές μηχανημάτων σαρώθρου, εργάτες καθαριότητας, σχολικές καθαρίστριες, οδοκαθαριστές κλπ.
Για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, υπόχρεοι είναι όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στα ΚΕΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης και κλάδου / ειδικότητας.
Τέλος, όσον αφορά στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Ο.Τ.Α. διευκρινίζεται ότι όλοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» ανεξαρτήτως κλάδου/ειδικότητας και εργασιακής σχέσης, θα πρέπει, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί στους δικαιούχους self test να ενταχθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τι πρέπει να κάνουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού των ΟΤΑ για τους δικαιούχους των self test

Οι άμεσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι Διευθύνσεις Προσωπικού σχετικά με τον έλεγχο και την ενημέρωση εφαρμογής προσδιορισμού των υπόχρεων υπαλλήλων ως δικαιούχων self test

Διαβάστε περισσότερα