Τροποποίηση άρθρου της ΚΥΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Τροποποίηση άρθρου της ΚΥΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.73436 - 2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5742), με τίτλο: "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 49039/2022 απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» (Β’ 3976)".

Βάσει της ως άνω απόφασης, η περ. 1 της υποπαρ. Α.1 της παρ. Α. «Τμήμα του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις» του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2023» της υπ’ αρ. 49039/2022 (Β’ 3976) απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. «Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2022 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ) επί δεκατρία (13)». Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.