Τροποποίηση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων

Τροποποίηση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο της έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης, σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014. Αναλυτικότερα:

Εφόσον οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αφορούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος.

Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης και πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, εκδίδεται βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, η οποία περιλαμβάνει κατ’ αναλογία τα στοιχεία των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Η βεβαίωση αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται στο σώμα αυτής και μνημονεύεται στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, που σχετίζεται με την πραγματοποίηση της δαπάνης. Η παράλειψη μνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω προοίμιο επιφέρει ακυρότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων. Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης παροχής της ανωτέρω βεβαίωσης, για λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα, ακολουθείται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του φορέα για την πραγματοποίηση της δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, εκδίδεται άμεσα και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Τροποποίηση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, τροποποιείται η διαδικασία έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μισθώσεων και εκτέλεσης δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα