Τροποποίηση απόφασης για τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια φορέων του Δημοσίου τομέα

Τροποποίηση απόφασης για τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια φορέων του Δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 3794) η υπ' Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/559 - 17.07.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/ 68315/502/01.07.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και  εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (Β’3424).".

Βάσει της ΚΥΑ, η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (Β’3424) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 προστίθενται «οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης» και η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Για τους φορείς αυτούς τίθεται από τη δημοσίευση της παρούσας και εντεύθεν στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.».
2. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ.».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.


Τροποποίηση απόφασης για τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης & εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια φορέων του Δημοσίου τομέα

Τροποποιείται η ΚΥΑ με τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια & εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα