Τροποποίηση της ΚΥΑ περί των αποδοχών των δημοσιογράφων

Τροποποίηση της ΚΥΑ περί των αποδοχών των δημοσιογράφων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2587), η υπ' Αριθμ.64 - 20.04.2023 ΚΥΑ, με τίτλο: "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1177/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει» (Β’ 1447)".